Τεχνική Υποστήριξη δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τεχνική Υποστήριξη δράσεων ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
February 12, 2016
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
February 12, 2016

Τεχνική Υποστήριξη δράσεων ΕΚΤ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης. Πληροφόρηση και δημοσιότητα. Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 11/1/2016 έως 31/10/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.

61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.

63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

01. Αίτηση Χρηματοδότησης.

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Λοιπά έγγραφα (Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας)

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υψηλάντη 12, Λαμία 35100 τις ώρες 08:00 έως 14:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη διεύθυνση Υψηλάντη 12, Λαμία 351 00, από την 11/01/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/10/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/1/2016