Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
February 12, 2016
Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
February 12, 2016

Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

neo

Αναμένεται

Επεμβάσεις σε μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και άλλων επεμβάσεων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών. Επεμβάσεις σε αναδυόμενους νέους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος ή σε καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς ή σε προορισμούς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον επισκεπτών προερχόμενων από τις νέες τουριστικές αγορές. Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήκος των θαλάσσιων δρόμων και στα μικρά νησιά ή μνημείων που δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής περιόδου. Επεμβάσεις σε μουσεία περιφερειακής εμβέλειας, χώρους υψηλής επισκεψιμότητας και κατά μήκος των οδικών και θαλάσσιων διαδρομών. Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς. Επεμβάσεις για την ανάδειξη, προστασία και την διατήρηση θεματικών μουσείων και την δημιουργία πολιτιστικών δικτύων στην περιοχή παρέμβασης. Παράλληλες ενέργειες δημοσιότητας και προβολής των δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς)

Περίοδος υποβολής

από 15/2/2016 έως 16/5/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

α. Επισημαίνεται ότι η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Η υποστήριξη πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση, η προστασία, η προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα μεγάλο έργο. Όταν το συνολικό κόστος όλων των μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζομένων σε μια ενιαία ολοκληρωμένη παρέμβαση υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η παρέμβαση θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

β. Λόγω της ενδεικτικής κατανομής της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης σε 2 κωδικούς παρέμβασης (όπως αναφέρονται στον πίνακα 5) κάθε προτεινόμενη πράξη πρέπει να συμπεριλαμβάνει και παράλληλες ενέργειες δημοσιότητας και προβολής δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς σε ποσοστό 10-12% περίπου του συνολικού προτεινόμενου κόστους.

γ. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς, πλην των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα πρέπει να έχουν την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου.

δ. Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν πρέπει να αντίκεινται στην ΑΠ. οικ. 145745/25.1.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020 και να τηρούνται τα προβλεπόμενα σε αυτήν.

Τι χρηματοδοτείται

  • Επεμβάσεις σε μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και άλλων επεμβάσεων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών
  • Επεμβάσεις σε αναδυόμενους νέους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος ή σε καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς ή σε προορισμούς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον επισκεπτών προερχόμενων από τις νέες τουριστικές αγορές
  • Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήκος των θαλάσσιων δρόμων και στα μικρά νησιά ή μνημείων που δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής περιόδου
  • Επεμβάσεις σε μουσεία περιφερειακής εμβέλειας, χώρους υψηλής επισκεψιμότητας και κατά μήκος των οδικών και θαλάσσιων διαδρομών
  • Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Επεμβάσεις για την ανάδειξη, προστασία και την διατήρηση θεματικών μουσείων και την δημιουργία πολιτιστικών δικτύων στην περιοχή παρέμβασης
  • Παράλληλες ενέργειες δημοσιότητας και προβολής δημοσιών υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προϋπολογισμός

€ 6.750.000

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/2/2016