Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία
February 12, 2016
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
February 12, 2016

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία

Έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ). Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργίας των ΕΕΛ της Περιφέρειας. Θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΕΕΛ και αποχετευτικών δικτύων) στις περιοχές όπου αυτές εκκρεμούν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 για τους οικισμούς Κατηγορίας Γ’, καθώς επίσης και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ΕΕΛ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • ΟΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • ΔΕΥΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 15/1/2016 έως 15/2/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αίτηση Χρηματοδότησης.

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).

3. Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα.

4. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της Πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του

5. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δυνητικού Δικαιούχου να υλοποιήσει την Πράξη (κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κ.α.)

6. Σχετικά έγγραφα μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου (π.χ. Προγραμματική Σύμβαση).

7. Διοικητική Ικανότητα/ Επάρκεια οργανωτικής δομής.

8. Διοικητική Ικανότητα/ Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

9. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Επάρκεια ομάδας έργου.

10. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

11. Χρηματοοικονομική ικανότητα.

12. Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της αίτησης.

13. Αποφάσεις αρμοδίων φορέων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια της Πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δυνητικού Δικαιούχου ή τον Περιφερειακό ή τον Εθνικό Σχεδιασμό.

14. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.

15. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.

16. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

17. Πλήρης σειρά μελετών και τευχών δημοπράτησης.

18. Αδειοδοτήσεις- Εγκρίσεις.

19. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

20. Τεκμηρίωση εξασφάλισης λειτουργικότητας της πράξης (αναφορά σχετικών φορέων/δομών/ μηχανισμών λειτουργίας, χρονοδιαγράμματος αναγκαίων ενεργειών και εξασφάλιση πόρων).

21. Λοιπά στοιχεία που δεν αναφέρονται ρητά αλλά επιβάλλονται λόγω της φύσης της Πράξης.

Ο υποψήφιος Δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο υποψήφιος Δικαιούχος υποχρεούται να τα συνυποβάλλει συνημμένα στην υπογεγραμμένη Αίτηση Χρηματοδότησης στην ΕΥΔ ΕΠ/ΔΠΜ.

Τι χρηματοδοτείται

Kατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΕΕΛ και αποχετευτικών δικτύων) στις περιοχές όπου αυτές εκκρεμούν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 για τους οικισμούς Κατηγορίας Γ’, καθώς επίσης και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ΕΕΛ.

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000Η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο, τύπο δράσεων και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν Πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ή εναλλακτικά έως το 120% αυτής, στις περιπτώσεις που από την αξιολόγηση των προτάσεων προκύπτει ισοβαθμία σε σχέση με την τελευταία προς ένταξη πρόταση.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, εξαιτίας εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων γίνεται μέσω του ΟΠΣ, με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του κάθε δυνητικού Δικαιούχου ή και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2016