Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
February 12, 2016
Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
February 12, 2016

Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

neo

Υλοποίηση στοχευμένων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και συγκεκριμένα η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε καθορισμένες ακτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/7/ΕΚ, οι ταυτότητες των ακτών κολύμβησης, η ενημέρωση φορέων και κοινού.

Σε ποιους απευθύνεται

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 5/2/2016 έως 4/3/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 • Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepba.gr.
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το ΤΔΠ συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου.
 • Απόφαση αρμοδίου Οργάνου για την υποβολή της πρότασης.
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης (σε συνάρτηση με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, Πεδία ΣΤ.18 – ΣΤ.27).
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την:
  • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
  • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
  • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

σύμφωνα με τον συνημμένο οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.

 • Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ και ειδικότερα:
  • Συμπληρωμένο το συνημμένο «Έντυπο Τεχνικής Έκθεσης», για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
  • Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της πρότασης με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14).
  • Πλήρεις εγκεκριμένες μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), καθώς και τις εγκριτικές τους αποφάσεις.
  • Τις τυχόν απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, ανά υποέργο.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • 06. Προγραμματική σύμβαση, σε περίπτωση μεταβίβασης της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης.
 • 21. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
 • 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη).

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης – Λουτρών, Μυτιλήνη 81100, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/2/2016