Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
February 12, 2016
Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”
February 12, 2016

Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

neo

Αναμένεται

Ενίσχυση ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών. Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού, με ειδική μέριμνα για προβληματικές περιοχές, π.χ. ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, νησιά όπου υπάρχει έλλειψη νερού και αύξηση ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο) και λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό. Θα αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης και παρουσιάζουν υφιστάμενες και όχι μελλοντικές ανάγκες καθώς και, τεκμηριωμένα, ζητήματα ποιότητας νερού που άπτονται θεμάτων Δημόσιας Υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εποπτευόμενοι φορείς
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης
 • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Περίοδος υποβολής

από 5/4/2016 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης
 • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • 20. Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα
 • 24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών
 • 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 • 33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • 34. Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας Πράξης
 • 40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης, Έντυπο Δ3 – Τεχνική έκθεση
 • 43. Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν,
 • 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 • 51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης
 • 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 • 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • 64. Χρηματοοικονομική ικανότητα

Τα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 28.000.000

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και η αίτηση χρηματοδότησης με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132. Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/2/2016