Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στην Περιφέρεια Ηπείρου

Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου
February 12, 2016
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που η υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου
February 12, 2016

Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στην Περιφέρεια Ηπείρου

Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στην Περιφέρεια Ηπείρου

Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των αστικών λειτουργιών προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών κέντρων της Περιφέρειας (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα), ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε πράξεις πόλεων που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμος Αρταίων
 • Δήμος Ηγουμενίτσας
 • Δήμος Ιωαννιτών
 • Δήμος Πρέβεζας

Περίοδος υποβολής

από 3/2/2016 έως 4/3/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης.
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.
 • Αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, εφόσον απαιτείται.
 • Έγγραφα και λοιπά στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες και ενέργειες που έχει προβεί ο φορέας, προκειμένου να εξεταστεί η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προτεινόμενη πράξη, εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες.
 • Δελτία που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχο.
 • Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης, εφόσον απαιτείται.
 • Φάκελος έργου που θα περιλαμβάνει το τεύχος τεχνικών δεδομένων, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου, το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την προεκτιμώμενη αμοιβή.
 • Τα τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένα), οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση και διοικητικές πράξεις που πιθανόν έχουν γίνει.
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (παράρτημα ΙΙ του «Οδηγού αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020).

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του Ε.Π.). Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ή έως το 120% αυτής, στις περιπτώσεις που από την αξιολόγηση των προτάσεων προκύπτει ισοβαθμία σε σχέση με την τελευταία προς ένταξη πρόταση.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην πρόσκληση. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ (περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση και στα συνημμένα αρχεία αυτής).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/2/2016