Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης (ΕΤΠΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
February 12, 2016
Δράσεις ΜΜΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
February 12, 2016

Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης (ΕΤΠΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης (ΕΤΠΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δράσεις για εκπαίδευση προσωπικού ΕΥΔ, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, μετακινήσεις προσωπικού, εκπαίδευση τελικών δικαιούχων, προμήθειες για την εύρρυθμη λειτουργία της ΕΥΔ κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ, καθώς και ενέργειες διοικητικής υποστήριξης πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 14/1/2016 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου.

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Λοιπά έγγραφα

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 από την 01/01/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/1/2016