Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης στη Δυτική Μακεδονία
February 12, 2016
Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης (ΕΤΠΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
February 12, 2016

Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δράσεις για την παρακολούθηση των υδάτων σε εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης την περίοδο 2014- 2020. Υλοποίηση των μετρήσεων στις ακτές κολύμβησης και αξιολόγηση αυτών. Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους. Ενημέρωση κοινού. Αναθεώρηση των ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης Δράσεις για την παρακολούθηση των εσωτερικών υδάτων της Περιφέρειας. Προμήθεια εξοπλισμού και οργάνων μέτρησης για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων κατόπιν δειγματοληψίας στα εσωτερικά ύδατα της Περιφέρειας στα πλαίσια σχεδιασμού και εφαρμογής συμπληρωματικών προγραμμάτων παρακολούθησης ειδικών ρύπων πέραν του θεσμοθετημένου Εθνικού δικτύου. Δράσεις για την παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Προμήθεια εξοπλισμού σε επιλεγμένες ΕΕΛ της Περιφέρειας για τον on line έλεγχο φυσικοχημικών παραμέτρων στην έξοδο των ΕΕΛ (Πιλοτική Εφαρμογή) και ΗΥ για on line σύνδεση, λήψη δεδομένων και παρακολούθηση. Δράσεις που ορίζουν τα προγράμματα μέτρων των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών στα γεωγραφικά όρια της Δυτικής Ελλάδας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 7/1/2016 έως 31/12/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

01. Αίτηση Χρηματοδότησης.

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου.

05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης.

08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.

21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης.

22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.

40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης.

60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.

61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.

63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

32. Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ.

31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη).

51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.

52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

Προϋπολογισμός

€ 700.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο
δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/1/2016