Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
February 12, 2016
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
February 12, 2016

Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

neo

Ανάπτυξη υφισταμένων λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπως η βελτίωση, επέκταση λιμενικών υποδομών (κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων), η υλοποίηση κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης (κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων και βοηθητικών κτιρίων) και η εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων ΤΠΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δ/νση Λιμενικών Υποδομών – ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Δήμοι Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου-Ερμούπολης
 • Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νότιας Δωδεκανήσου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου – Ερμούπολης

Περίοδος υποβολής

από 8/2/2016 έως 31/3/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης
 • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Οδηγίες συμπλήρωσης επισυνάπτονται. Το Τεχνικό Δελτίο συμπληρώνεται από τον δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ)
 • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
 • 51. Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης πράξης
 • 52. Πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 • 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Λοιπά έγγραφα:

 • Τις εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και τις εγκριτικές τους αποφάσεις, όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.
 • Τις άδειες και τις εγκρίσεις όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης.

Τι χρηματοδοτείται

 • Κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων
 • Κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων και βοηθητικών κτιρίων
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων ΤΠΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ).

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/2/2016

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.