Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία

Κατάρτιση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής με πιστοποίηση
February 12, 2016
Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία
February 12, 2016

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία

Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία

Κατασκευή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και λειτουργία δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • ΟΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 15/1/2016 έως 15/3/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αίτηση Χρηματοδότησης.

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).

3. Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα.

4. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της Πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

5. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δυνητικού Δικαιούχου να υλοποιήσει την Πράξη (κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, κ.α.)

6. Σχετικά έγγραφα μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου (π.χ. Προγραμματική Σύμβαση)

7. Διοικητική Ικανότητα/ Επάρκεια οργανωτικής δομής.

8. Διοικητική Ικανότητα/ Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

9. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Επάρκεια ομάδας έργου.

10. Επιχειρησιακή ικανότητα/ Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

11. Χρηματοοικονομική ικανότητα.

12. Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της αίτησης.

13. Αποφάσεις αρμοδίων φορέων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια της Πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δυνητικού Δικαιούχου ή τον Περιφερειακό ή τον Εθνικό Σχεδιασμό. (Έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης για την υλοποίηση της πράξης).

14. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.

15. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.

16. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

17. Πλήρης σειρά μελετών και τευχών δημοπράτησης.

18. Αδειοδοτήσεις- Εγκρίσεις.

19. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

20. Τεκμηρίωση εξασφάλισης λειτουργικότητας της πράξης (αναφορά σχετικών φορέων/δομών/ μηχανισμών λειτουργίας, χρονοδιαγράμματος αναγκαίων ενεργειών και εξασφάλιση πόρων).

21. Λοιπά στοιχεία που δεν αναφέρονται ρητά αλλά επιβάλλονται λόγω της φύσης της Πράξης.

Ο υποψήφιος Δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο υποψήφιος Δικαιούχος υποχρεούται να τα συνυποβάλλει συνημμένα στην υπογεγραμμένη Αίτηση Χρηματοδότησης στην ΕΥΔ ΕΠ/ΔΠΜ.

Τι χρηματοδοτείται

Κατασκευή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και λειτουργία δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής / επαγγελματικής εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής κατάρτισης).

Προϋπολογισμός

€ 5.740.115Η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα, ειδικό στόχο, τύπο δράσεων και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη, τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες από την 15/01/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 15/03/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Εμπρόθεσμες είναι οι προτάσεις για τις οποίες η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014- 2020 και η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στην ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ ολοκληρώνονται εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, εξαιτίας εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων γίνεται μέσω του ΟΠΣ, με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του κάθε δυνητικού Δικαιούχου ή και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2016

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.