Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της Αττικής

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
February 12, 2016
Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
February 12, 2016

Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της Αττικής

Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της Αττικής

  • Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν στην ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της προηγούμενης περιόδου, εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχεδίου αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
  • Παρεμβάσεις κατά προτεραιότητα στις χαρτογραφημένες ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας και σύμφωνα με την ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
  • Στοχευμένες δράσεις για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της Αττικής σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο σχέδιο (ΦΕΚ 1004/Β/2013).
  • Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα (υπό προϋποθέσεις).
  • Μελέτες έργων (άρθρα 6 και 7 Ν3316/05) αντιπλημμυρικής προστασίας εμβληματικού χαρακτήρα που θα αντιμετωπίζουν με ολιστικό τρόπο χρόνια προβλήματα διαχείρισης επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων σε μία ευρύτερη λεκάνη απορροής, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια Αττικής. Η περιοχή μελέτης θα αφορά ζώνες δυνητικού υψηλού κινδύνου πλημμύρας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη “Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας υδατικού Διαμερίσματος Αττικής” κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (Δεκέμβριος 2012).

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής

από 8/2/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η  ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

2. Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην υπ. αριθμ. 81986/EΥΘΥ 712/31-07-2015Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης Προγραμματικής Περιόδου 2014 –2020 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015).

3. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

4. Ειδικοί όροι Επιλεξιμότητας:

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει από τον Χάρτη με τις ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας, ο οποίος αποτελεί παραδοτέο της μελέτης «Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής». Επιπλέον, θα ληφθεί υπόψη και η διαδικασία προτεραιοποίησης μίας ομάδας δράσεων, που εκπονείται από την Περιφέρεια Αττικής.

Με βάση την παραπάνω διαδικασία και τα αναφερόμενα στην Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της πράξης.

Τι χρηματοδοτείται

  • Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας
  • Στοχευμένες δράσεις για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και την προστασία και διαχείριση των  υδατικών πόρων της Αττικής
  • Αγορές εδαφικών εκτάσεων
  • Μελέτες έργων

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/2/2016