Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
February 12, 2016
Εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
February 12, 2016

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

neo

Κατασκευή, εξοπλισμός και αναβάθμιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμώνμε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Δήμοι Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου

Περίοδος υποβολής

από 8/2/2016 έως 15/4/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης
 • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (Οδηγίες συμπλήρωσης επισυνάπτονται. Το Τεχνικό Δελτίο συμπληρώνεται από τον δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ)
 • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • 33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου
 • 51. Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης
 • 52. Πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 • 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Λοιπά έγγραφα

 • Τις εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και τις εγκριτικές τους αποφάσεις, όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.
 • Τις άδειες και τις εγκρίσεις όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης.

Τι χρηματοδοτείται

 • Κατασκευή και εξοπλισμός υποδομών φροντίδας παιδιών
 • Επέκταση / αναβάθμιση υφιστάμενων δομών φροντίδας παιδιών

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος
υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/2/2016