Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που η υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στην Περιφέρεια Ηπείρου
February 12, 2016
Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών (εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
February 12, 2016

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που η υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που η υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 25/1/2016 έως 30/6/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης
  • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
  • 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
  • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
  • 07. Παράρτημα ΤΔΠ – Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Προϋπολογισμός

€ 3.544.971

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην  «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 από την 25/01/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/06/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/1/2016