Αποπεράτωση του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη
January 25, 2016
Αποκατάσταση του κτιρίου του Οφθαλμιατρείου Αθηνών
January 25, 2016

Δομή συνεργατικών σχηματισμών Μικροηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων στην Πάτρα

Δομή συνεργατικών σχηματισμών Μικροηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων στην Πάτρα

Δημιουργία και λειτουργία μιας δομής ανάπτυξης και στήριξης συνεργατικών σχηματισμών στην Δυτική Ελλάδα, του τύπου «μίας στάσης» (one-stop-shop), για την υποστήριξη του cluster Μικροηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, στο έργο προβλέπεται μια δομή ανάπτυξης και στήριξης συνεργατικών σχηματισμών που θα επιτρέψει την επέκταση της θεματικής περιοχής, τη βελτίωση των κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, τη διάχυση τεχνολογίας, την αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και χαρισματικών ανθρώπων και τέλος τη δημιουργία ισχυρών δικτύων μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την προώθηση των εξαγωγών, και τη συγκέντρωση της εμπειρίας και γνώσης της αγοράς με απώτερο σκοπό την ηγετική θέση της χώρας σε αναπτυσσόμενες περιοχές της βιομηχανίας έντασης γνώσης.

Οφέλη: Τόνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας, της καινοτομίας, των εξαγωγών, της έρευνας, της ανταγωνιστικότητας που της εξωστρέφειας με σκοπό τη μετάβαση της χώρας προς ένα μοντέλο υπηρεσιών «υψηλής προστιθέμενης αξίας» ικανό να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

 

Προϋπολογισμός: €3.005.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"