Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)
December 27, 2015
Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
December 28, 2015

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών

Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών

Εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους, σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης για μεγάλα έργα, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/ προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων) για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας/ ωρίμανσης/ εξειδίκευσης/ βελτιστοποίησης της εφαρμογής/ αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τεχνικούς συμβούλους υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για την ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αττικό Μετρό ΑΕ
 • Εγνατία Οδός ΑΕ
 • ΟΣΕ
 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ
 • Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ
 • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Γενική Γραμματεία Υποδομών
 • Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
 • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή

Περίοδος υποβολής

από 1/12/2015 έως 30/11/2023

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

 • Αίτηση Χρηματοδότησης.
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου.
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
 • Φάκελος Τεκμηρίωσης Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας, Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγός για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη).
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα (πίνακες) για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση κόστους για υποέργα προμηθειών.
 • Για τα υποέργα που έχουν συμβασιοποιηθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης

Προϋπολογισμός

€ 4.452.000

 • Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση: 3.226.000 ευρώ
 • Αξιολόγηση και μελέτες: 1.226.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.