Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κρήτης
December 28, 2015
Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
December 28, 2015

Περιφερειακός μηχανισμός παρακολούθησης αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακός μηχανισμός παρακολούθησης αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της αγοράς εργασίας στην Κρήτη. Στην Δομή που θα δημιουργηθεί συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι αντίστοιχοι κοινωνικοί εταίροι και οι στόχοι της είναι να εντοπιστούν οι πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας σε επαγγελματικές δεξιότητες, ειδικότητες και θέσεις εργασίας από τη μεριά των επιχειρήσεων και να δομηθεί το προφίλ δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 14/12/2015 έως 29/1/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepkritis.gr.

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης (ανάλογα με το δικαιούχο).

Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου σύμφωνα με συνημμένο τον Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Παράρτημα ΤΔΠ – Τμήμα Η : Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Προϋπολογισμός

€ 228.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, 2ο όροφο, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.