Βελτίωση και συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
December 28, 2015
Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις Επιτελικές Δομές, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, καθώς και των υποστηρικτικών δομών
December 28, 2015

Παρεμβάσεις προστασίας εδαφών από διάβρωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παρεμβάσεις προστασίας εδαφών από διάβρωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παρεμβάσεις προστασίας περιοχών από διάβρωση. Προτεραιότητα δίνεται σε παρεμβάσεις εντός οικισμών ή άλλους χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Οργανισμοί Λιμένων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίοδος υποβολής

από 4/12/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Αίτηση Χρηματοδότησης

 1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
 2. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.
 3. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
 4. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
 5. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη).
 6. Έκθεση τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της πρόσβασης/προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
 7. Έκθεση τεκμηρίωσης αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης.
 8. Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν.
 9. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών.
 10. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.
 11. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.
 12. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής δικαιούχου.
 13. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων δικαιούχου.
 14. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου δικαιούχου.
 15. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων δικαιούχου.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ). Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ή έως το 120% αυτής, στις περιπτώσεις που από την αξιολόγηση των προτάσεων προκύπτει ισοβαθμία σε σχέση με την τελευταία προς ένταξη πρόταση.

Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.