Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π
December 28, 2015
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Κρήτης
December 28, 2015

Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Προσαρμογή στις απαιτήσεις κυρίως της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων που προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής για την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης. Προβλέπονται τοπικής κλίμακας προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων (εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης, προμήθεια εξοπλισμού ανάλυσης νερού), προγράμματα παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που απορρέουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, καθώς και δράσεις διαχείρισης και αντιμετώπισης της ρύπανσης από σημειακές ή μη πηγές, ιδιαίτερα σε προστατευόμενες και παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας και θαλάσσια οικοσυστήματα. Προγράμματα παρακολούθησης των υδάτων στις ακτές κολύμβησης και συναφείς δράσεις όπως η δημιουργία / επικαιροποίηση μητρώου ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης καθώς και ενημέρωση του κοινού.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίοδος υποβολής

από 3/12/2015 έως 31/12/2020 (Σε περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων, θα υπάρξει ενημερωτική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.eydamth.gr)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση Χρηματοδότησης
 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 3. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη
 4. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 5. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 6. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 7. Έκθεση τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της πρόσβασης/προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία,
 8. Έκθεση τεκμηρίωσης αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης,
 9. Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν
 10. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 11. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης
 12. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 13. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής δικαιούχου
 14. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων δικαιούχου
 15. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου δικαιούχου
 16. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων δικαιούχου

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικάαποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης, με επισυναπτόμενα τα έγγραφα για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 32  Κομοτηνή, από την από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και μέχρι της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.