Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας
December 28, 2015
Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
December 28, 2015

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών

NEO

Η κατανομή των υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα θα γίνει στους ακόλουθους τομείς (βάσει της κλείδας, η οποία προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας του αρχείου διδακτορικών διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης): Φυσικές επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων σε κάποιο από τους ως άνω κλάδους, ο δικαιούχος δύναται να προβεί σε νέα προκήρυξη, εξασφαλίζοντας ότι οι θέσεις παραμένουν στον ίδιο κλάδο, όπου προέκυψαν τα κενά και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε €1.050 και περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών αναγκαίων για τη διεξαγωγή της έρευνας αλλά όχι το ασφαλιστικό κόστος. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών είναι επιλέξιμη δαπάνη. Συνολικά η αποζημίωση του υπότροφου για τα 2 έτη ανέρχεται έως €25.200.

Σε ποιους απευθύνεται

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Περίοδος υποβολής

από 22/12/2015 έως 15/2/2016

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη (κανονιστικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του ΙΚΥ).

(iv) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου (συνημμένο υπόδειγμα).

(v) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της προτεινόμενης πράξης, καθώς και τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

  • Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
  • Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου
  • Σκοπιμότητα πράξης
  • Ωριμότητα

όπως εξειδικεύονται στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(vi) Σχέδιο/α Απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα (συνημμένο υπόδειγμα).

(vii) Σχέδιο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη δράση (όπου θα περιγράφονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά τα παραδοτέα που θα πρέπει να καταθέσει στην πρόταση του ο υποψήφιος μεταδιδάκτορας).

(viii) Οδηγός διαχείρισης πράξης.

(ix) Οδηγός αξιολόγησης προτάσεων υποψηφίων μεταδιδακτόρων (όπου θα περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια και οι οδηγίες προς τους αξιολογητές).

(x) ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ (σε μορφή xls), στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός της πράξης ανά δράση και Υποέργο.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος όροφος, ώρες 10:00 – 16:00. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.