Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
December 28, 2015
Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης της ποιότητας τους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
December 28, 2015

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

NEO

Αναμένεται

Aνάδειξη/αναστήλωση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου

08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης

21. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)

33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

35. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης

40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης

43. Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν

50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών

51. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης

52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής

60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής

61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ηροδότου 28, Κομοτηνή 691 32 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2015