Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κίνδυνων από πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
December 28, 2015
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας
December 28, 2015

Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

NEO

Παρεμβάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και επανάχρησης διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων, που η υλοποίηση του φυσικού τους αντικειμένου, είχε ξεκινήσει, στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, μετά την 01/01/2014.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίοδος υποβολής

από 14/12/2015 έως 29/4/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης.

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Oδηγίες για την συμπλήρωση του επισυνάπτονται. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

03. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αρμοδιότητας των δικαιούχων που καλούνται στην παρούσα πρόσκληση να υλοποιήσουν την πράξη.

06. Προγραμματική Σύμβαση (εάν έχει συναφθεί).

08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης (αναφορά Νόμου και ΦΕΚ δημοσίευσης).
08-1. Θα συνοδεύεται από την Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των παραδοτέων της πράξης (σημείο 4.7 της παρούσης).

20. Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα.
20-1. Σε περίπτωση που ο Κύριος του Έργου και ο Φορέας Λειτουργίας διαφέρουν το έγγραφο θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους και των δύο φορέων.

33. Έκθεση τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
33-1. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάθε είδους προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα να συντάξει και να καταθέσει μαζί με την Αίτηση χρηματοδότησης, σχετική μελέτη. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι προδιαγραφές βρίσκονται στα συνημμένα και συγκεκριμένα στο «Παράρτημα ΙΙ – Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης

51. Πίνακας Αποτύπωσης αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.

52. Πίνακας Αποτύπωσης των Αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.

61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.

63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

64. Χρηματοοικονομική Ικανότητα. Μόνον σε περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα καταβολή ίδιων πόρων του φορέα.

Τα ως άνω 60, 61, 62, 63 και 64 απαιτούμενα, καλύπτονται με την συμπλήρωση του Υποδείγματος Ικανότητας Δικαιούχων του Παραρτήματος Ι του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Για πράξεις που περιέχουν συμβασιοποιημένα υποέργα, επιπλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή όλων των εγγράφων των σχετικών με την διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων.

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ).

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.