Περιφερειακός μηχανισμός παρακολούθησης αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης
December 28, 2015
Βελτίωση και συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
December 28, 2015

Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υγείας

Περίοδος υποβολής

από 4/12/2015 έως 31/3/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση Χρηματοδότησης.
  2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) και οδηγίες για την συμπλήρωση του. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
  3. Έκθεση τεκμηρίωσης αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης, (αναφέρεται σαν απαραίτητο έγγραφο και στον Πίνακα 52, α/α εγγράφου 3).
  4. Πίνακας Αποτύπωσης αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης. Τμήμα Β που αφορά προμήθειες.
  5. Πίνακας Αποτύπωσης των Αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.
  6. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.
  7. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.
  8. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.
  9. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

Προϋπολογισμός

€ 2.050.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.