Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
December 26, 2015
Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
December 27, 2015

Τεχνική βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Τεχνική βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Υποστήριξη ενεργειών και έργων για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των έργων του ΠΕΠ Ηπείρου που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα οποία συνοπτικά δύναται να περιλαμβάνουν:

  • Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης.
  • Ενέργειες για την πληροφόρηση και δημοσιότητα των δράσεων του προγράμματος που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
  • Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί σύμβουλοι.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ηπείρου

Περίοδος υποβολής

από 23/10/2015 έως 30/11/2023

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αίτηση Χρηματοδότησης.

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

3. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου (όπου απαιτείται).

4. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης (όπου απαιτείται).

5. Βεβαίωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου (όπου απαιτείται).

6. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης (όπου απαιτείται).

7. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών.

8. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (όπου απαιτείται).

9. Διοικητική ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.

10. Διοικητική ικανότητα / διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

11. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.

12. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

Προϋπολογισμός

€ 5.210.908

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2015