Κατασκευή τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης
December 27, 2015
Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου
December 27, 2015

Τεχνική Βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Τεχνική Βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Πράξεις οι οποίες προτείνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, σχετικά με την προετοιμασία, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική συνδρομή, αξιολόγηση και δημοσιονομικό έλεγχο, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και προσδιορίζονται από το Άρθρο 58 του Κανονισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μελέτες που συνδέονται με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τα ΕΔΕΤ και την έκθεση για τη συνοχή, μέτρα που συνδέονται με την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, καθώς και μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και τεχνική και διοικητική αρωγή, αξιολογήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες, που περιλαμβάνουν και μελέτες γενικής φύσεως για την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία των ΕΔΕΤ, μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, δράσεις για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις πρακτικές αξιολόγησης, συσκέψεις, οργάνωση εκδηλώσεων, ετησίων συναντήσεων κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

ΜΟΔ ΑΕ

 

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Τι χρηματοδοτείται

  • Μελέτες που συνδέονται με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τα ΕΔΕΤ και την έκθεση για τη συνοχή
  • Μέτρα που συνδέονται με την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, καθώς και μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και τεχνική και διοικητική αρωγή,
  • Αξιολογήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες, που περιλαμβάνουν και μελέτες γενικής φύσεως για την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία των ΕΔΕΤ,
  • Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών,
  • Δράσεις για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις πρακτικές αξιολόγησης,
  • Συσκέψεις, οργάνωση εκδηλώσεων, ετησίων συναντήσεων κλπ.

Προϋπολογισμός

€ 250.000

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2015