Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
December 27, 2015
Κατασκευή τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης
December 27, 2015

Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν υποδομές συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ολοκληρωμένα δίκτυα αγωγών και ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Γ’ προτεραιότητας που απαιτούνται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και σε μικρούς οικισμούς (<2.000 ι.π.) που γειτνιάζουν με ευαίσθητα υδάτινα συστήματα ή ακτές κολύμβησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου
  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • ΔΕΥΑ Αρταίων, Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας και Πρεβέζης

Περίοδος υποβολής

από 12/11/2015 έως 12/2/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr.

• Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

• Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

• Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων, υπογεγραμμένης και εγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση).

• Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

• Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, ή σχετική βεβαίωση του Φορέα.

• Σχετική βεβαίωση του Φορέα ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).

• Σχετική βεβαίωση του Φορέα για τη μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

• Αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, εφόσον απαιτείται.

• Έγγραφα και λοιπά στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες και ενέργειες που έχει προβεί ο φορέας, προκειμένου να εξεταστεί η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προτεινόμενη πράξη, εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες.

• Δελτία που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου, σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 (παράρτημα Ι του «Οδηγού αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020), υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

• Δελτίο Προόδου Ενεργειών ωρίμανσης Πράξης, εφόσον απαιτείται.

• Για περιπτώσεις έργων με υποέργο απαλλοτριώσεων, απαιτείται αντίγραφο του ΦΕΚ που δημοσιεύεται η ΚΥΑ κήρυξης απαλλοτριώσεων.

• Όλες οι τεχνικές μελέτες, (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, μελέτη εφαρμογής κλπ), τα τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένα) οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση και διοικητικές πράξεις που πιθανόν έχουν γίνει (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Τι χρηματοδοτείται

Υποδομές συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ολοκληρωμένα δίκτυα αγωγών και ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Γ’ προτεραιότητας που απαιτούνται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και σε μικρούς οικισμούς (<2.000 ι.π.) που γειτνιάζουν με ευαίσθητα υδάτινα συστήματα ή ακτές κολύμβησης.

Προϋπολογισμός

€ 52.550.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Πλατεία Πύρρου 1 – Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 τις ώρες 09:00 έως 14:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2015