Τεχνική Βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
December 27, 2015
Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020
December 27, 2015

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των έργων υποδομής που διενεργείται από τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος ελέγχει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατασκευής (ποιοτικών και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων, που τη συνοδεύουν ως αναπόσπαστα μέρη της, των ισχυόντων κανονισμών καθώς και των ισχυουσών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣΠΕΛ αναλαμβάνει τις κατωτέρω συμβατικές υποχρεώσεις: Ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων, πραγματοποίηση συστηματικών επιθεωρήσεων σε έργα υποδομής.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Προϋπολογισμός

€ 12.250.000

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2015