Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου
December 27, 2015
Αξιολογήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020
December 27, 2015

Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020

Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020

Παρεμβάσεις για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της υλοποίησης των ΕΠ, με την παροχή εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, υλοποίηση έργων που αφορούν στην αντιμετώπιση της απάτης και της διαφθοράς, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης, χρήση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα, πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για την δημοσιοποίηση και την διάχυση των αποτελεσματικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων αρχών προκειμένου να αξιολογούν την ποιότητα και την πληρότητα μελετών που εκπονούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και να εκπονούν «in house» αναγκαίες εμπειρογνωμοσύνες και μελέτες υψηλής ποιότητας, δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, όπου θα καταχωρούνται όλες οι μελέτες που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, για την αποφυγή επικαλύψεων και για να είναι διαθέσιμες στους εμπλεκόμενους στη διαχείριση του ΕΣΠΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • ΕΥ Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • ΕΥ Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
 • ΕΥ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
 • ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
 • ΕΥ Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)
 • ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 • ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Τομέας Ναυτιλίας)
 • ΜΟΔ ΑΕ
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
 • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2015