Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ – Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
December 27, 2015
Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών
December 28, 2015

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)

Ολοκλήρωση της κατασκευής κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας, σε οδικούς άξονες που άρχισαν να κατασκευάζονται την περίοδο 2007 – 2013, με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας σημαντικών περιοχών της χώρας. Ενδεικτικά, η παρούσα πρόσκληση συμπεριλαμβάνει παρεμβάσεις σχετικές με την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος και την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ)

Περίοδος υποβολής

από 27/11/2015 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης.
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου για υποβολή πρότασης.
 • Βεβαίωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
 • Φάκελος Τεκμηρίωσης Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας, Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγός για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».
 • Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης.
 • Αίτηση Μεγάλου Έργου για την Επιβεβαίωση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, όπου έχει εφαρμογή.
 • Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα ή ανάλυση κόστους-οφέλους (για μεγάλα έργα).
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική έκθεση τεκμηρίωσης (ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του έργου), βάσει της οποίας εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης.
 • Δήλωση της Αρχής που είναι Υπεύθυνη για την Παρακολούθηση των Τόπων NATURA 2000 (για μεγάλα έργα).
 • Δήλωση της Αρμόδιας Αρχής που είναι Υπεύθυνη για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων (Αρμόδια αρχή που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα) (για μεγάλα έργα).
 • Τεύχη Δημοπράτησης.
  • Σχέδιο Τευχών Δημοπράτησης (κατ’ ελάχιστον τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμός μελέτης) ή
  • Εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης εφόσον υπάρχουν.
 • Για τα υποέργα που έχουν συμβασιοποιηθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα (πίνακες) για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.
 • Πίνακας Β3 προκειμένου να εξετασθεί κατά πόσο η Πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ.
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
 • Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των απαραίτητων αρχικών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της πράξης και του βαθμού ωρίμανσης αυτής και αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του τελευταίου σταδίου των μελετών.
 • Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και των εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

Προϋπολογισμός

€ 418.382.353

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Η πρόταση του δικαιούχου και τα συνοδευτικά έγγραφα (εφόσον υπογράφονται) φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του εκπροσώπου του δικαιούχου ή των εχόντων υποχρέωση προς τούτου και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, επισυνάπτεται απαραίτητα σε μορφή αρχείου pdf η υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” στη διεύθυνση: Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα τις ώρες: 09:00 – 16:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2015