Προσαρμογή – Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
December 27, 2015
Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
December 27, 2015

Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

Κάλυψη δαπανών μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών συντονισμού, διαχείρισης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων, του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
 • Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
 • Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
 • Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Τομέας Ναυτιλίας)
 • ΜΟΔ ΑΕ
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενική Δ/νση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποσήηριξης
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
 • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Προϋπολογισμός

€ 8.338.050

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 (3ος όροφος) ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Αθήνα 105 57 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2015