Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020
December 27, 2015
Έλεγχοι έργων ΕΣΠΑ
December 27, 2015

Αξιολογήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Αξιολογήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των έργων υποδομής που διενεργείται από τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος ελέγχει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατασκευής (ποιοτικών και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων, που τη συνοδεύουν ως αναπόσπαστα μέρη της, των ισχυόντων κανονισμών καθώς και των ισχυουσών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
  • ΕΥ Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
  • ΕΥ Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
  • ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
  • ΕΥ Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)
  • ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
  • ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

EΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Προϋπολογισμός

€ 12.250.000

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2015