Τεχνική βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου
December 27, 2015
Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου
December 27, 2015

Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης και διασφάλισης της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας πόσιμου νερού, με μείωση των διαρροών, που αφορούν τμηματοποιημένες, εμπροσθοβαρείς και μεταφερόμενες πράξεις.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΔΕΥΑ Ζακύνθου
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περίοδος υποβολής

από 1/11/2015 έως 31/12/2015

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Προγραμματική σύμβαση
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα
 • Πίνακας διαχωρισμού Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε φάσεις
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα

 

 

Προϋπολογισμός

€ 1.982.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ.

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στη διεύθυνση Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα 491 00. Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2015