Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
December 27, 2015
Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ – Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
December 27, 2015

Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αναμένεται

Κατασκευή νέων ή/και  η βελτίωση/αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών καθώς και  ο εξοπλισμός τους. Προώθηση σύγχρονων συστημάτων για την υποστήριξη του ψηφιακού σχολείου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς
  • Περιφέρεια ΑΜΘ
  • Δήμοι της Περιφέρειας ΑΜΘ
  • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 29/1/2016 έως 31/1/2017 (Σε περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων, θα υπάρξει ενημερωτική ανάρτηση στην σελίδα www.eydamth.gr)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αίτηση Χρηματοδότησης.

2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΠ) και οδηγίες για την συμπλήρωση του. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αρμοδιότητας του δικαιούχου που καλούνται στην παρούσα πρόσκληση να υλοποιήσουν την πράξη.

4. Προγραμματική Σύμβαση (εάν έχει συναφθεί).

5. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης (αναφορά Νόμου και ΦΕΚ δημοσίευσης).

6. Έκθεση τεκμηρίωσης της εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

7. Έκθεση τεκμηρίωσης αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης, (αναφέρεται σαν απαραίτητο έγγραφο και στον Πίνακα 52, α/α εγγράφου 3)

8. Πίνακας Αποτύπωσης αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.

9. Πίνακας Αποτύπωσης των Αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

10. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.

11. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

12. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.

13. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

 

Προϋπολογισμός

€ 35.727.843

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Ο παραπάνω προϋπολογισμός αφορά συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικάαποκλειστικάμέσω του ΟΠΣ. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2015