Αξιολογήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020
December 27, 2015
Προσαρμογή – Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
December 27, 2015

Έλεγχοι έργων ΕΣΠΑ

Έλεγχοι έργων ΕΣΠΑ

Ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές της διενέργειας των ελέγχων σε δικαιούχους και έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, για λογαριασμό της Αρχής Πιστοποίησης ή/και άλλων φορέων. Ο έλεγχος αφορά στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ειδικότερα σε έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων, της πληρότητας λογιστικής παρακολούθησης και της πραγματικής υλοποίησης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται κατόπιν εντολής της Αναθέτουσας Αρχής και περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες ελέγχου, τον κυρίως έλεγχο και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2015