Προδημοσίευση του προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”
December 26, 2015
Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς β΄προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής
December 26, 2015

Υποδομές στον τομέα της α΄βαθμιας και β΄βαθμιας υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Παράταση

Υποδομές στον τομέα της α΄βαθμιας και β΄βαθμιας υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Παράταση

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα υγείας, προμήθεια νοσοκομειακού (ιατρο-τεχνολογικού, ξενοδοχειακού κλπ.) εξοπλισμού μονάδων υγείας, προμήθεια κινητού εξοπλισμού (ασθενοφόρων, κινητών μονάδων κλπ.) υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
 • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2015 έως 31/12/2015

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 • Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Διοικητική ικανότητα/ Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική ικανότητα/ Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα/ Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα/ Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα
 • Λοιπά έγγραφα
 • Αίτηση Χρηματοδότησης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Προϋπολογισμός

€ 15.790.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου PDF. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ιονίων Νήσων στη διεύθυνση Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα, τις ώρες 09:00 – 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2015