Υποδομές στον τομέα της α΄βαθμιας και β΄βαθμιας υγείας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Παράταση
December 26, 2015
Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
December 26, 2015

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς β΄προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς β΄προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Β΄ προτεραιότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής: Δήμοι Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδας, Μαραθώνος, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Κρωπίας
  • Περιφέρεια Αττικής
  • ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(iii) Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Ειδικότερα για έργα με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 50 Μ€ θα πρέπει να υποβάλλονται τα απαιτούμενα οικονομικά και
χρηματοοικονομικά στοιχεία με βάση το άρθρο 101 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 και το άρθρο 3 του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/207 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ης Ιανουαρίου 2015.

(iv) «Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με μεγάλο έργο» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες δεν υποβληθούν με την πρόταση, ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΥΔ την εν λόγω αίτηση εντός 1 μήνα.

(v) Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης, εφόσον απαιτείται.

(vi) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(vii) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη. Στην παρούσα πρόσκληση τα στοιχεία αυτά ανά κατηγορία δικαιούχου είναι:

  • για τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού: ο οργανισμός εσωτερικής λειτουργίας
  • για την Περιφέρεια: οι σχετικές προβλέψεις του «Καλλικράτη»
  • για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ: το ΦΕΚ Σύστασης της εταιρείας και το Καταστατικό Λειτουργίας.

(viii) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

(ix) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της πράξης.

Προϋπολογισμός

€ 150.000.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Προσωρινά και μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του ΟΠΣ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όλα τα έγγραφα θα υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Αττική» 2014-2020, Λ. Συγγρού 98-100 (5ος όροφος), 117 41 Αθήνα, σε φυσική μορφή. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/12/2015