Δράσεις αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
December 26, 2015
Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Παράταση
December 26, 2015

Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, επέκταση και δημιουργία δομών βραχείας νοσηλείας και μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης για ευπαθείς ομάδες, των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Στις παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών και Ηλικιωμένων, Ξενώνες/ Δομές προστασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων, λειτουργία χώρων υγιεινής (Δημόσια Λουτρά, Κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων, κλπ. για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως ΡΟΜΑ).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμος Αγρινίου
 • Δήμος Ναυπακτίας
 • Δήμος Πατρέων
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 30/9/2015 έως 29/6/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα
 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

 

Προϋπολογισμός

€ 9.869.607

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28, 1ο όροφο, 264 41 Πάτρα, από την 30/9/2015 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 29/6/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.

Σχετικά αρχεία

 Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2015