Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
December 26, 2015
Προδημοσίευση του προγράμματος “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”
December 26, 2015

Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Παράταση

Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Παράταση

Βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Προμήθεια αναγκαίου εκπαιδευικού εξοπλισμού (εργαστήρια κλπ.) και εξοπλισμού α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2015 έως 31/12/2015 (ώρα 16:00)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Ανάλυση υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα
 • Λοιπά έγγραφα

Προϋπολογισμός

€ 9.970.981

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου PDF. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ιονίων Νήσων στη διεύθυνση Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα, τις ώρες 09:00 – 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2015