Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
December 25, 2015
Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
December 26, 2015

Δράσεις αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δράσεις αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έργα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης (αναπλάσεις ιστορικών και εμπορικών κέντρων, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός κλπ.) σε πόλεις της Περιφέρειας, που η υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμοι της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

 

Περίοδος υποβολής

από 21/9/2015 έως 30/6/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

(iii) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

(iv) Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης (ανάλογα με το δικαιούχο).

(v) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται.

(vi) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.

(vii) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του.

Προϋπολογισμός

€ 19.200.000

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δ. Ελλάδας στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 28, 1ο όροφο, 264 41 Πάτρα, τις ώρες 9:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο δικαιούχος θα ενημερώσει / υποβάλλει το ΤΔΠ καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης στο ΟΠΣ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2015