Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
December 25, 2015
Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
December 25, 2015

Πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας, Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, εξειδίκευση και εφαρμογή στρατηγικών επικοινωνίας του Προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μονάδα Γ΄)

Περίοδος υποβολής

από 15/9/2015 έως 30/9/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

(iii) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου.

(vi) Πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας για το έτος 2015.

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας στη διεύθυνση Λ/ Γεωργικής Σχολής 65 57001 Πυλαία – Θεσσαλονίκη, τις ώρες 9:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο δικαιούχος θα ενημερώσει / υποβάλλει το ΤΔΠ καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης στο ΟΠΣ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2015