Αξιολόγηση και Μελέτες για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
December 25, 2015
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
December 25, 2015

Αξιολόγηση και Μελέτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αξιολόγηση και Μελέτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1303/2013
  • Εξειδικευμένες μελέτες και εμπερογνωμοσύνες προετοιμασίας/ωρίμανσης/εξειδίκευσης της εφαρμογής και της αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, είτε οριζόντια είτε για εκείνες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων δράσης και οδηγών εφαρμογής όπου απαιτούνται
  • Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση συμβουλευτικών υπηρεσιών και αυμβούλων τεχνικής υποστήριξης σε εξεδικευμένα θέματα.
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Μονάδα Γ΄)

Περίοδος υποβολής

από 15/9/2015 έως 30/9/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

(iii) Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου.

(vi) Πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας για το έτος 2015.

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας στη διεύθυνση Λ/ Γεωργικής Σχολής 65 57001 Πυλαία – Θεσσαλονίκη, τις ώρες 9:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο δικαιούχος θα ενημερώσει / υποβάλλει το ΤΔΠ καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης στο ΟΠΣ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/10/2015