Έγγραφο Καθοδήγησης ΕΕ για τα κράτη μέλη και τις αρχές των προγραμμάτων – Αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά …
December 18, 2015

ΥΑ 32680/ΕΥΘΥ 334/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων …

Περιγραφή: ΥΑ 32680/ΕΥΘΥ 334/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41539/Γ΄ ΚΠΣ/285 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41538/Γ΄ ΚΠΣ/286 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄/8.12.2000)ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην)

Περιγραφή:

  • ΥΑ 32680/ΕΥΘΥ 334/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41539/Γ΄ ΚΠΣ/285 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41538/Γ΄ ΚΠΣ/286 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄/8.12.2000)ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην)Read more