Κανονισμός 883/2013 σχετικά με με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και …

YA 112012/EΥΘΥ 1046/2.11.15 Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής & YA 112010/EΥΘΥ 1047 /2.11.2015 Τροποποίηση …
December 18, 2015
Πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία
December 18, 2015

Κανονισμός 883/2013 σχετικά με με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και …

Περιγραφή: Φάκελος που περιέχει τα αρχεία : Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ελληνικά και αγγλικά) Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Co-ordination Service (AFCOS) (αγγλικά) Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περιγραφή:

Φάκελος που περιέχει τα αρχεία :

  • Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ελληνικά και αγγλικά)
  • Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Co-ordination Service (AFCOS) (αγγλικά)

Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήRead more