Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020
December 18, 2015
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών
December 18, 2015

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου

Συνοπτική περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των έργων υποδομής που διενεργείται από τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος ελέγχει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατασκευής (ποιοτικών και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων, που τη συνοδεύουν ως αναπόσπαστα μέρη της, των ισχυόντων κανονισμών καθώς και των ισχυουσών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣΠΕΛ αναλαμβάνει τις κατωτέρω συμβατικές υποχρεώσεις: Ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων, πραγματοποίηση συστηματικών επιθεωρήσεων σε έργα υποδομής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική ΒοήθειαΠερίοδος υποβολής: 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο της ποιότητας των έργων υποδομής που διενεργείται από τον ΕΣΠΕΛ, ο οποίος ελέγχει την εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατασκευής (ποιοτικών και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριμένων τευχών και σχεδίων, που τη συνοδεύουν ως αναπόσπαστα μέρη της, των ισχυόντων κανονισμών καθώς και των ισχυουσών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΣΠΕΛ αναλαμβάνει τις κατωτέρω συμβατικές υποχρεώσεις: Ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων, πραγματοποίηση συστηματικών επιθεωρήσεων σε έργα υποδομής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική ΒοήθειαΠερίοδος υποβολής: 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμούRead more