Έγγραφο Καθοδήγησης ΕΕ για τα κράτη μέλη και τις αρχές των προγραμμάτων – Αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά …
December 18, 2015

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ 1943/Β/9.9.2015) στις ΥΑ 32671/2015 και 69136/2015 σύστασης της ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων και της Ειδικής Υπηρεσίας …

Περιγραφή: Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 32671/ΕΥΘΥ328 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 791/6−5−2015 (τεύχος Β΄) και στην υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627 απόφαση του ιδίου Υπουργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1451/10−7−2015 (τεύχος Β΄).Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην)

Περιγραφή:

Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 32671/ΕΥΘΥ328 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 791/6−5−2015 (τεύχος Β΄) και στην υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627 απόφαση του ιδίου Υπουργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1451/10−7−2015 (τεύχος Β΄).

Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην)Read more