Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας
December 18, 2015
Συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών παιδικής φροντίδας στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015

Έλεγχοι έργων ΕΣΠΑ

Συνοπτική περιγραφή: Ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές της διενέργειας των ελέγχων σε δικαιούχους και έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, για λογαριασμό της Αρχής Πιστοποίησης ή/και άλλων φορέων. Ο έλεγχος αφορά στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ειδικότερα σε έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων, της πληρότητας λογιστικής παρακολούθησης και της πραγματικής υλοποίησης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται κατόπιν εντολής της Αναθέτουσας Αρχής και περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες ελέγχου, τον κυρίως έλεγχο και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική ΒοήθειαΠερίοδος υποβολής: 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές της διενέργειας των ελέγχων σε δικαιούχους και έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, για λογαριασμό της Αρχής Πιστοποίησης ή/και άλλων φορέων. Ο έλεγχος αφορά στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ειδικότερα σε έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων, της πληρότητας λογιστικής παρακολούθησης και της πραγματικής υλοποίησης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται κατόπιν εντολής της Αναθέτουσας Αρχής και περιλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες ελέγχου, τον κυρίως έλεγχο και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική ΒοήθειαΠερίοδος υποβολής: 25/11/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμούRead more