Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 5.400.579.911 ευρώ,
εκ των οποίων 4.223.960.793 ευρώ Συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1.176.619.118 ευρώ Εθνική Συμμετοχή.

Όραμα
«Η επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.»

Στόχοι

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.
  • Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

 

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/11/2015