Τομεακά ΕΠ

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τα εξής:

  • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  • ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
  • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
  • ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
  • ΕΠ Τεχνική Βοήθεια
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
  • ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας