Διαχείριση ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιείται μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής, οι οποίες ρυθμίζονται από το  Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 – Μέρος Ι & ΙΙ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1303/2013.

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται βασικά θέματα της διαχείρισης όπως:

  • Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου πράξεων (ΣΔΕ)
  • Η Αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ συνολικά
  • Η σταδιακή ανάπτυξη ενός Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Η Πληροφόρηση και Επικοινωνία
  • Η Καταπολέμηση της Απάτης 

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2015