Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

December 18, 2015

ΥΑ 32680/ΕΥΘΥ 334/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων …

Περιγραφή: ΥΑ 32680/ΕΥΘΥ 334/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41539/Γ΄ ΚΠΣ/285 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41538/Γ΄ ΚΠΣ/286 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄/8.12.2000)ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην)
December 18, 2015

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ 1943/Β/9.9.2015) στις ΥΑ 32671/2015 και 69136/2015 σύστασης της ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων και της Ειδικής Υπηρεσίας …

Περιγραφή: Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. 32671/ΕΥΘΥ328 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 791/6−5−2015 (τεύχος Β΄) και στην υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627 απόφαση του ιδίου Υπουργού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1451/10−7−2015 (τεύχος Β΄).Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην)
December 18, 2015

N 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14.05.2015) Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα …

Περιγραφή: Ο Ν.4328/2015, στο άρθρο 5 τροποποιεί με τις παραγράφους 11, 12 και 13 τον Ν. 4314/2014 για το ΕΣΠΑ αντίστοιχα στα άρθρα 9, 39 και 59. Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην), Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών
December 18, 2015

YA 112012/EΥΘΥ 1046/2.11.15 Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής & YA 112010/EΥΘΥ 1047 /2.11.2015 Τροποποίηση …

Περιγραφή: ΥΑ 112012/EΥΘΥ 1046/2.11.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) όπως ισχύει. ΥΑ 112010/EΥΘΥ 1047/2.11.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 69135/ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014».Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)