Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προκήρυξη των βραβείων RegioStars 2016 για την περιφερειακή ανάπτυξη
February 12, 2016
Πρόσκληση Διαγωνισμού IT 4 GOV
February 12, 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

9/2/2016

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (11.250,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ η Απόφαση Ανάθεσης που θα υπογραφεί, θα έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζομένου και να γράφει ευκρινώς τις
ενδείξεις:
– ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
– ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Είδος

Ανακοίνωση